Ogłoszenia

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego związanego z technologiami kosmicznymi

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym przez Centrum Technologii Kosmicznych AGH przeprowadzeniem postępowania dotyczącego usługi w ramach projektu UNIVERSEH NAWA pt.: Kurs ęzyka angielskiego specjalistycznego związanego z technologiami kosmicznymi zwracamy się z prośbą o podanie oferty cenowej na wykonanie usługi.

Prosimy o przesyłanie ofert cenowych na wykonanie usługi, zgodnie z załącznikiem na adres email: ainglot@agh.edu.pl w terminie do 22.03.2023 godziny 12.00

_____________________________________

 

Szanowni Państwo,

Aktualnie Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi rekrutacje na następujące stanowiska:

1. Adiunkt badawczy w grupie pracowników badawczych DYSCYPLINA NAUKOWA:

 • nauki fizyczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

 • lub automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

 • lub inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

   

Linki do ogłoszenia:

Adjunct in a group of research workers in the Space Technology Centre | EURAXESS (europa.eu)

adjunct in a group of research workers – Akademicka Baza Ogłoszeń (nauka.gov.pl)

Adiunkt badawczy w grupie pracowników badawczych – Akademicka Baza Ogłoszeń (nauka.gov.pl)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.03.2023 r.

_______________________________________

 

2. Profesor uczelni w grupie pracowników badawczych w Centrum Technologii Kosmicznych AGH

DYSCYPLINA NAUKOWA:

- inżynieria mechaniczna (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)
- lub automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych)

Linki do ogłoszenia:

Visiting Professor in a group of research workers in the Space Technology Centre | EURAXESS (europa.eu)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.03.2023 r.

Ogłoszenia Archiwalne


Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (PostDoc) w Centrum Technologii Kosmicznych AGH w ramach projektu Beyond UNIVERSEH

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 

stanowisko 

adiunkta badawczego (PostDoc) w Centrum Technologii Kosmicznych AGH w ramach projektu Beyond UNIVERSEH

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Przyznany w ramach programu H2020 projekt Beyond UNIVERSEH zrzesza europejskich partnerów mających wspólny cel: opracowanie najlepszych praktyk w zakresie badań o tematyce kosmicznej w kontekście jej powiązań z innymi dziedzinami nauki, jak również oczekiwań społecznych. 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczego będzie brała udział w pracach zespołu, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie prac badawczych i organizację międzynarodowych zespołów badawczych wraz z partnerami projektu. Będzie również miała aktywny udział w opracowaniu strategii w zakresie innowacji i ochrony własności intelektualnej wytworzonej w ramach wspólnych projektów partnerów projektu. 

Wymagania: 

 • umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych
 • umiejętność pracy w  międzynarodowym zespole badawczym
 • umiejętność organizacji międzynarodowych zespołów badawczych
 • posiadanie minimum stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 4 lat przed złożeniem aplikacji na stanowisko ww. stanowisko
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem - niemiecki, francuski, szwedzki)
 • opublikowanie co najmniej 2 prac naukowych w czasopismach z listy JCR
 • aktywny udział w konferencjach i sympozjach

 

Zatrudnienie w wymiarze 0,5  etatu, na okres 30 miesięcy (od 1 marca 2022 do 31 sierpnia 2024) 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym: • posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta w pełni z praw publicznych.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2 lub równoważnym,
 4. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w  materiałach konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie w uczelni lub poza uczelnią itp.),
 5. opinię o dotychczasowej działalności naukowej.

Dokumenty muszą być wydrukowane, podpisane, zeskanowane i przesłane elektronicznie w formacie pdf. 

AGH ma stanowić podstawowe miejsce pracy Kandydata. 

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załąc   znik do komunikatu. 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

 Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. 

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) Kandydatami. 

Dokumenty należy składać  w formie elektronicznej na adres: ctk@agh.edu.pl, w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 21  grudnia 2021 roku 


3. Usługa tłumaczenia pisemnego i korekta tekstów w języku angielskim z obszaru nauki, badań naukowych i edukacji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH 

Uprzejmie informujemy o zorganizowanym przetargu na usługę tłumaczenia pisemnego i korekta tekstów w języku angielskim z obszaru nauki, badań naukowych i edukacji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH – KC-zp.272-192/21

Oferta dostępna jest w niniejszym linku.


2. Opracowanie procesów i działań w obszarze różnorodności i  inkluzywności w projekcie UNIVERSEH.

W związku z planowanym przez Centrum Technologii Kosmicznych AGH przeprowadzeniem postępowania dotyczącego usługi w ramach projektu UNIVERSEH pt.: Opracowanie procesów i działań w obszarze różnorodności i  inkluzywności w projekcie Universeh, zwracamy się z prośbą o podanie ofertycenowej na wykonanie usługi.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa Opracowania procesów i działań w obszarze różnorodności i  inkluzywności w projekcieUNIVERSEH Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi I Ludzkości. Kod CPV: 79421000-1 (Koordynatorzy merytoryczni projektów/umów)

Prosimy o przesyłanie ofert cenowych na wykonanie usługi,  zgodnie z załącznikiem na adres email: ctk@agh.edu.pl w terminie do 4.05.2021 do godziny 12.00

Zaproszenie do składania ofert


1. Wideo promujące sektor kosmiczny w ramach projektu UNIVERSEH

W związku z planowanym przez Centrum Technologii Kosmicznych AGH przeprowadzeniem postępowania dotyczącego usługi nagrania i montażu filmów wideo, a tym samym koniecznością oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej kalkulacji cenowej.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa nagrania oraz montażu sześciu filmów wideo promujących sektor kosmiczny w ramach projektu UNIVERSEH. Kod CPV: 92100000-2 (Usługi kinematograficzne i wideo).

Prosimy o przesyłanie ofert cenowych na wykonanie usługi,  zgodnie z załącznikiem na adres email: ctk@agh.edu.pl w terminie do 19.04.2021 r.